• Đăng thông tin

Pháp lý Bản quyền TG : 

NHÓM TG, NHÀ SX, ĐẦU TƯ NẾU NỘI DUNG Ý TƯỞNG, CÂU CHUYỆN, KỊCH BẢN CHẮC CHẮN BẢN QUYỀN LÀ CỦA MÌNH CẦN ĐĂNG KÝ NGAY BẢN QUYỀN TÁC GIẢ !

Nhóm TG, Nhà SX, ĐT cần xem xét kỹ,  tuyệt đối tôn trọng và thực hiện đầy đủ các qui định theo các thông tin của Cục bản quyền tác giả với các Công ước bản quyền Quốc tế và Việt Nam.

Những mẫu Hợp đồng về Quyền tác giả hợp pháp có đầy đủ trên Website của Cục bản quyền Tác giả.

Kính mời các Tác giả vào trang Website của Cục Bản quyền tác giả đọc kỹ, doawload các Mẫu đăng ký bản quyền tác giả về để tự đăng ký Bản quyền cho mình.

Hiệp ước của WIPO về Quyền tác giả (WCT)

http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=134:hip-c-ca-wipo-v-quyn-tac-gi-wct&catid=45:cac-dieu-uoc-quoc-te&Itemid=82
 
Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
 
http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Ang-ky-quyn-tac-gi-quyn-lien-quan&catid=61%3Ath-tc-ng-ky&Itemid=82
 
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan
 
http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=139%3Amu-hp-ng-chuyn-nhng-s-dng-quyn-tac-gi-quyn-lien-quan&catid=61%3Ath-tc-ng-ky&Itemid=82
 
Tờ khai đăng ký quyền tác giả

http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3At-khai-ng-ky-quyn-tac-gi&catid=61%3Ath-tc-ng-ky&Itemid=82

Tệp văn bản đính kèm: 20080214ERHO09.doc

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

http://www.cov.gov.vn/cbq/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3A-mu-giy-chng-nhn-ng-ky-quyn-tac-gi&catid=61%3Ath-tc-ng-ky&Itemid=82

 

 

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: